Huisregels

Huisregels

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen, heeft de organisatie, regels opgesteld. Bij betreding van het evenemententerrein gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels. In het onderstaande regelement vindt u de huisregels die gelden in en rondom het terrein tijdens het evenement Bier Preuvenement in Zevenaar. U bent verplicht om u zich aan deze regels te houden.

1. ALGEMEEN
Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. De stichting dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden. Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen.

2. LEEFTIJD
Het Bier Preuvenement is voor iedereen toegankelijk. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identiteitsplicht, indien hierom wordt gevraagd. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan: een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. Kopieën hiervan zullen niet worden geaccepteerd. Indien de bezoeker geen legitimatiebewijs kan tonen, mits hier om wordt gevraagd, zal er geen alcohol worden verstrekt aan de bezoeker. Neem dus altijd uw identiteitsbewijs mee!

3. ALCOHOLBELEID
Op het Bier Preuvenement wordt er alcoholische drank geschonken, aan bezoekers onder de 18+ wordt er geen alcohol geschonken. Bij constatering van onrechtmatigheden zoals identiteitsfraude, wordt de bezoeker van het terrein verwijderd en wordt de bezoeker eventueel overgedragen aan de politie. Bij twijfel kan er een 18+ bandje gehaald worden bij de muntenbalie/organisatie.

4. TOEGANG
Het evenement is voor iedereen toegankelijk, er hoeft geen entreebewijs gehaald te worden. Wel bent u verplicht om u zich aan de huisregels te houden, zodra u het terrein betreed.

5. MEDEWERKING VERLENEN AAN TOEGANGSCONTROLE
Iedere bezoeker kan bij de entree, maar ook binnen, worden gecontroleerd door een beveiligingsmedewerker. Het weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen. Aanwijzingen en instructies van beveiligingsmedewerkers, hulpdiensten en organisatie dienen direct opgevolgd te worden.

6. TOEGANG ONDER INVLOED VERBODEN

Het is verboden het evenemententerrein onder grote/hoge invloed van drank en/of met drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.

7. HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN
Softdrugs, harddrugs, (alcoholische)dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk en fakkels.

8. ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID
Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd en zal de bezoeker aan de politie worden overgedragen.

9. DIEFSTAL EN VERLIES
De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van spullen. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenementen terrein. Gevonden voorwerpen kunnen worden opgehaald bij de muntenbalie/organisatie.

10. TOILETTEN
Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden, bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

11. FOTO, VIDEO, GELUIDSOPNAMEN
Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op zal voorkomen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

12. VOORWERPEN EN OBJECTEN
Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen, hieronder vallen ook restanten van voedsel en dranken. Bij beschadigingen van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie en/of kosten voor de vernieuwing en zal er aangifte worden gedaan bij de politie. Gevonden voorwerpen dient u bij de organisatie in te leveren.

13. GELUIDSNIVEAU
Op het evenemententerrein zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor.

14. PROGRAMMA
Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van een of meerdere evenementen zal te allen tijde worden geprobeerd een vervangend evenement van een soortgelijk niveau met een gelijksoortige muziekstijl en of kwaliteit te programmeren.

15. MUNTEN
Drank en eten kan worden betaald met de hiervoor aangestelde munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s, waar contant kan worden betaald. Eenmaal gekochte consumptiemunten zijn alleen voor deze editie geldig, deze munten kunnen niet worden ingeruild voor contant geld. 

16. HANDEL EN VERKOOP VERBODEN
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.

17. PROMOTIONELE ACTVITEITEN VERBODEN
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.

18. CALAMITEITEN
In geval van brand of andere calamiteiten, raak niet in paniek en waar¬schuw de organisatie onmiddellijk. Volg aanwijzingen van het personeel en hulpdiensten op.

19. EHBO
Op het evenemententerrein is er een EHBO-post aanwezig. Hier kan de bezoeker terecht voor kleine dingen, zoals paracetamol of een pleister of voor ernstige gevallen. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de bezoekers nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg te allen tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we de bezoeker rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.

20. GLAZEN
Op het Bier Preuvenement wordt gebruik gemaakt van glaswerk. Het glaswerk dient op het terrein te blijven en het is verboden om glaswerk van het terrein mee af te nemen. Glaswerk dient ingeleverd te worden aan het eind van het evenement, hierop zal statiegeld worden gehanteerd.

21. KLACHTEN
Wanneer u klachten van welke aard ook heeft, kunt u deze bij de organisatie melden. Klachten dient u altijd direct na het moment van ontstaan te melden, bij gebreke waarvan uw klachtrecht vervalt.

22. ONGEWENSTE INTIMITEITEN
Het is verboden u schuldig te maken aan ongewenste intimi¬tei¬ten. Bij constatering volgt verwijdering van het evenemententerrein en word u overgedragen aan de politie.

23. OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES
Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings) personeel en de organisatie/hulpdiensten dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.

24. PARKEERPLAATSEN/FIETSENSTALLING
U dient uw voertuig/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren, dat derden geen overlast wordt aangedaan. Indien u zich hier niet aan houdt, loopt u het risico dat uw voertuig wordt verwijderd.

25. OMGEVING
U dient zich niet op te houden in de omgeving van de locatie na het verlaten van evenement.

26. OVERIGE SITUATIES
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE HUISREGELS ZAL DE TOEGANG WORDEN GEWEIGERD/ONTZEGD. INDIEN DE TOEGANG WORDT GEWEIGERD/ONTZEGD DIENT HET EVENEMENTENTERREIN DIRECT TE WORDEN VERLATEN. BIJ ONTZEGGING WORDT ALTIJD DE POLITIE INGELICHT.

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht de bezoeker vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.

Website gemaakt door SamiKors.nl

× Whatsapp