Algemene voorwaarden, privacy policy & disclaimer

 

Maak hieronder een keuze welke u in wilt zien. U kunt ten alle tijde, kosteloos, een kopie van één of meerdere van onderstaande krijgen per mail of als pdf.

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN

Deze Algemene bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die met bezoekers van door haar of in opdracht van haar georganiseerde evenementen worden gesloten.

Artikel 1 Definities

Organisator: één van de volgende vennootschappen waarmee de Bezoeker een Overeenkomst is aangegaan: Hootch V.O.F. (KvK- nummer 71827080);

Bezoeker:  iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die direct of indirect een overeenkomst sluit met Organisator in het kader van het bijwonen van een Evenement alsmede een ieder die zich in of rondom de Evenementenlocatie begeeft;

Evenement: een één- of meerdaagse gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek)-uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance-event, business-event, festival en eventueel daarbij behorende kampeergelegenheid en/of een openbare of besloten gebeurtenis, binnen en/of buiten waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door of vanwege Organisator op de Evenementenlocatie;

Evenementenlocatie: locatie(s) waar een Evenement plaatsvindt, die is ingezet ten behoeve van het door of vanwege Organisator te organiseren en/of faciliteren Evenement:

Bezoekersvoorwaarden: deze Algemene Bezoekersvoorwaarden;

Overeenkomst:  iedere directe overeenkomst tussen de Bezoeker en Organisator en/of overeenkomst zoals deze voortvloeit uit de Bezoekersvoorwaarden in verband met het bijwonen van een Evenement, alsmede elke andere conform deze Bezoekersvoorwaarden rechtsgeldig op de (rechts)verhouding tussen de Bezoeker en Organisator van toepassing verklaarde bepaling of uiting;

Privacy Statement:het privacy statement waarin het privacybeleid van Organisator is verwoord, raadpleegbaar op de Website(s) en van toepassing op iedere vorm van verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Organisator;

Social Media:de aan de Website(s) en overige (promotionele) uitingen van of vanwege Organisator specifiek gelieerde social media kanalen die op naam of ten behoeve van Organisator geregistreerd zijn;

(Voor)verkoopadres:  een ten behoeve van de verkoop van toegangsbewijzen voor Evenementen door Organisator ingeschakelde (voor)verkooporganisatie, inclusief die waar online/digitaal Toegangsbewijzen kunnen worden aangeschaft;

Toegangsbewijs:  een rechtsgeldig verkregen bewijs, door of vanwege Organisator verstrekt, waaruit de bevoegdheid van de Bezoeker blijkt zich op de Evenementenlocatie te mogen deelnemen en/of bevinden, zoals tickets, proefglazen of geldige consumptiemunten (hierna alomvattend te noemen Toegangsbewijs);

Toegangsprijs: de prijs voor een Toegangsbewijs, proefglas, consumptiemunten, (exclusief eventuele extra service en/of administratiekosten);

Website(s): de website(s) van Organisator en eventuele specifieke daaraan gelieerde website(s) en Social Media accounts van Evenementen die op naam of ten behoeve van Organisator geregistreerd zijn, inclusief eventuele speciale daaraan gekoppelde apps geëxploiteerd door of vanwege Organisator.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tot stand komt tussen Organisator en de Bezoeker ongeacht de wijze waarop deze Overeenkomst tot stand komt, als ook op ieder bezoek van de Bezoeker aan de Evenementenlocatie.

2.2 Degene die het Ticket (of anderszins toegangsbewijs, zie art. 1) aanschaft is verplicht deze Bezoekersvoorwaarden voor onder meer de toegang tot de/het Evenement(enlocatie) en het bijwonen van het Evenement op te leggen aan degene aan wie hij/zij het Ticket ter beschikking stelt voor de toegang tot de Evenementenlocatie. Degene die het Ticket aanschaft is verplicht ervoor te zorgen dat deze Bezoeker aan wie hij/zij het Ticket heeft verschaft, de Bezoekersvoorwaarden naleeft. Naast de Bezoeker zelf, is degene die het Ticket aan een Bezoeker heeft verschaft aansprakelijk voor het niet naleven van deze Bezoekersvoorwaarden door die specifieke Bezoeker bij het bezoek aan een Evenement.

2.3 Organisator heeft het recht deze Bezoekersvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Organisator zal de Bezoeker tijdig van de wijzigingen in de Bezoekersvoorwaarden in kennis stellen door dit op haar Website te melden. Indien de Bezoeker van mening is dat de wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dan dient de Bezoeker Organisator hiervan binnen 10 (tien) werkdagen na de in kennis stelling te berichten, bij gebreke waarvan de Bezoeker zich met de wijzigingen akkoord verklaart.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Bezoeker wijst Organisator uitdrukkelijk van de hand.

2.5 De nietigheid van enige bepaling van deze Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Bezoekersvoorwaarden niet aan.

2.6  Op de aankoop van een Toegangsbewijs kunnen, naast de Bezoekersvoorwaarden, (ook) eventuele (algemene) voorwaarden van de ticketprovider van toepassing zijn.

2.7 In het voorkomende geval kunnen op verblijf op een door of vanwege Organisator aangewezen Kampeerterrein kunnen, naast de Bezoekersvoorwaarden en de Huisregels, eventuele (algemene) voorwaarden en/of huisregels van de betrokken camping en/of andere accommodatie van toepassing zijn.

Artikel 3

Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Informatie, aanbiedingen, mededelingen en prijsopgaven met betrekking tot Evenementen en/of (de verkoop van) Toegangsbewijzen worden zo nauwkeurig mogelijk door Organisator en/of derden mondeling, telefonisch, per e-mail, via de Website(s) en/of Social Media (weer)gegeven of verstrekt. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door Organisator en/of derden gedane mededelingen.

3.2  Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs koopt bij Organisator of een door Organisator ingeschakeld (Voor)verkoopadres, althans een aanbod van of vanwege Organisator tot verkrijging ervan, al dan niet tegen betaling, heeft aanvaard en/of bij betreding van de Evenementenlocatie.

3.3 Het wettelijke herroepingsrecht waarbij de Bezoeker (indien deze als consument handelt), binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, de Overeenkomst mag ontbinden, is niet van toepassing. Een beroep van de Bezoeker op dat recht, is dan ook niet rechtsgeldig.


Artikel 4 Toegang en Toegangsbewijs

4.1 De Bezoeker dient bij het betreden van de Evenementenlocatie en gedurende de periode dat de Bezoeker op de Evenementenlocatie aanwezig is, te beschikken over een geldig legitimatiebewijs, een geldig (verkregen) Toegangsbewijs en, indien op een korting aanspraak wordt gemaakt, het document dat recht geeft op korting, en deze op eerste verzoek van medewerkers van Organisator, medewerkers van de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag te tonen. Indien blijkt dat de Bezoeker onder de 18 jaar oud is, wordt de toegang tot het Evenement zonder meer ontzegd (waarbij het gaat om het gaat om de verkoop of het nuttigen van alcoholische dranken), zonder dat Organisator gehouden is tot restitutie van de Toegangsprijs of eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten. De Evenementenlocatie is wel vrij toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd.

4.2 Een Toegangsbewijs wordt in de (online) voorverkoop óf op de dag van het Evenement aan Bezoeker verstrekt en geeft aan Bezoeker toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie. Na het Evenement verliezen Toegangsbewijzen hun geldigheid.

4.3 Indien een Evenement door Organisator wordt verschoven naar een andere datum, bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is de Bezoeker gerechtigd het Toegangsbewijs te retourneren aan Organisator of aan een door Organisator ingeschakeld (Voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke betaald is voor het Toegangsbewijs. De Bezoeker dient aan te kunnen tonen dat deze betaald heeft. Service- en/of administratiekosten zullen niet worden vergoed.

4.4 Een Toegangsbewijs verschaft slechts de houder van het Toegangsbewijs toegang tot de Evenementenlocatie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Bezoeker om er voor te zorgen dat hij de houder wordt en blijft van het Toegangsbewijs. Toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Organisator.

4.5  Een Toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Organisator verstrekt document of een door of vanwege Organisator verstrekte barcode of QR code. De barcode is een unieke code, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het Toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor te zorgen dat dit Toegangsbewijs daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt. Organisator garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het Toegangsbewijs.

4.6  Alleen aanschaf via Organisator of door haar ingeschakelde (Voor)verkoopadressen garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs. Toegangsbewijzen kunnen door of vanwege Organisator ongeldig worden verklaard en/of de Bezoeker kan de toegang tot de Evenementenlocatie door of vanwege Organisator worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Toegangsbewijs niet is verkregen van Organisator of van een door Organisator ingeschakeld (Voor)verkoopadres dan wel in het geval van fraude, misbruik en/of overtreding anderszins van (een van) in de artikelen 4.1 t/m 4.11 neergelegde regels.

4.7  Wanneer de Bezoeker bij de aanschaf van een Toegangsbewijs aanspraak maakt op korting, dient de Bezoeker het document dat recht geeft op korting te tonen.

4.8  Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. De Bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies, diefstal beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, alsmede in het geval dat de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Toegangsbewijs. Een eenmaal verkregen Toegangsbewijs kan niet worden teruggeven of geruild.

4.9  Het is de Bezoeker niet toegestaan vermeldingen met betrekking tot auteursrechten, merken, logo’s, modellen, handelsnamen en/of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van Organisator en/of haar licentiegevers van de Toegangsbewijzen te (doen) verwijderen en/of wijzigen dan wel op andere wijze de intellectuele eigendomsrechten van Organisator aan te tasten.

4.10 Organisator behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal Toegangsbewijzen dat per (potentiële) Bezoeker mag worden verkregen; de (potentiële) Bezoeker is in dat geval verplicht zich hieraan te houden.

4.11 Toegang tot evenementen van Organisator die in de buitenlucht plaatsvinden staat voor Bezoekers met een geldig toegangsbewijs in beginsel open tot 19.00 uur ’s avonds. Na 19.00 uur worden Bezoekers niet meer toegelaten tot de evenementenlocatie en verzocht te vertrekken van de Evenementenlocatie, tenzij Organisator in een specifiek geval anders beslist.

Artikel 5  Verbod doorverkoop Toegangsbewijzen

5.1 Het is verboden een Toegangsbewijs op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken, tenzij via een door Organisator aangewezen additioneel officieel verkoopkanaal voor secondary ticketing verkoopkanaal zoals Ticketswap. Het is eveneens verboden het eventuele door Organisator gestelde maximum als bedoeld in artikel 4.10 van deze Bezoekersvoorwaarden te (doen) overschrijden, direct dan wel indirect, onder meer door via derden Toegangsbewijzen aan te (doen) schaffen en deze via derden verkregen Toegangsbewijzen vervolgens op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken. Reguliere persoonlijke doorverkoop van een Toegangsbewijs via TicketSwap is van het voorgaande uitgezonderd.

5.2 Het is de Bezoeker niet toegestaan om op enige wijze reclame of enige andere vorm van publiciteit te (doen) maken in verband met het Evenement en/of enig onderdeel daarvan.

5.3  Indien de Bezoeker zijn Toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de Bezoeker in dat geval gehouden om alle verplichtingen van de Bezoeker die voortvloeien uit een Overeenkomst of deze Bezoekersvoorwaarden, onverminderd op leggen aan die derden. De Bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle voornoemde verplichtingen nakomen en/of zullen nakomen.

5.4  Indien de Bezoeker zich niet aan de verplichtingen uit dit artikel houdt, is Organisator gerechtigd die Toegangsbewijzen aan te merken als ongeldig, kan hem de toegang tot het Evenement ontzegd worden en is de Bezoeker aan Organisator een direct opeisbare boete verschuldigd van € 100,= (zegge: honderd euro) per Toegangsbewijs en € 100,= (zegge: honderd euro) per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Organisator om daarnaast nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen. De houder van een ongeldig Toegangsbewijs krijgt geen toegang tot het Evenement of de Evenementenlocatie en heeft geen recht op enige vergoeding.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1  Het reizen van en naar als ook het betreden van, verblijven en activiteiten verrichten op en verlaten van de Evenementenlocatie en het bijwonen van het Evenement op de Evenementenlocatie geschiedt geheel op eigen risico van de Bezoeker.

6.2  Organisator sluit haar aansprakelijkheid uit voor enige schade als gevolg van de annulering, wijziging of verplaatsing van een Evenement, tevens voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, die direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Organisator en/of de door haar in het kader van het Evenement ingeschakelde ondergeschikten, niet- ondergeschikten, hulppersonen, derden en/of andere personen, tijdens of in verband met het Evenement, waaronder het reizen naar en van of verblijf op de Evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Organisator.

6.3 Organisator sluit haar aansprakelijk uit voor de wijze waarop aan het programma van het Evenement, al dan niet in gewijzigde vorm, invulling wordt gegeven, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van het programma van het Evenement.

6.4 Indien en voor zover Organisator op welke grond ook jegens de Bezoeker aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Organisator zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. Organisator is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de Bezoeker Organisator onverwijld en op deugdelijke wijze schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen c.q. de fout te herstellen en indien Organisator ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting c.q. het herstel van de fout.

6.5 Organisator sluit haar aansprakelijk uit voor verlies van kleding, zaken en/of andere eigendommen van de Bezoeker en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Indien de Bezoeker met concreet bewijs kan aantonen dat verlies van kleding, zaken en/of andere eigendommen van de Bezoeker uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van (personeel van) Organisator, dient de Bezoeker dit onverwijld en schriftelijk aan Organisator te melden op straffe van verval van enige aanspraak op schadevergoeding en zal Organisator op vertoon van een geldig aankoopbewijs van de betreffende eigendom(men) aan die Bezoeker een vergoeding uitkeren ter hoogte van maximaal het aankoopbedrag, met een maximum van € 250 (zegge: twee honderd en vijftig euro).

6.6 Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven aan de persoon werkzaam achter de kassa van de Evenementenlocatie. Gevonden voorwerpen worden door Organisator  maximaal twee weken in bewaring genomen, gedurende welke periode de rechtmatige eigenaar de door hem of haar verloren eigendom(men) bij Organisator kan afhalen.

6.7 Organisator sluit haar aansprakelijkheid uit voor gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of ander lichamelijk letsel van de Bezoeker in verband met het Evenement. De Bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement en op of rondom de Evenementenlocatie luide en/of versterkte muziek ten gehore kan worden gebracht. Organisator adviseert de Bezoeker om zijn gehoor tijdens het Evenement te beschermen met speciale oordoppen en zijn gehoor af en toe rust te gunnen door naar een ruimte of plaats te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht.

Artikel 7 Annulering of verplaatsing Evenement

7.1  Organisator is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te wijzigen. Uitsluitend in geval van annulering van het Evenement in het geheel, zal Organisator op schriftelijk verzoek van de Bezoeker aan de oorspronkelijk koper van het Toegangsbewijs, de Toegangsprijs daarvan, maar niet de administratie- en servicekosten, restitueren.

7.2  Organisator is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te annuleren of verplaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om te controleren of een Evenement wordt/is geannuleerd of wordt/is verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal Organisator haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, de Bezoeker daarover wordt geïnformeerd. Organisator kan echter niet garanderen dat de Bezoeker deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade ter zake, en is niet gehouden tot vergoeding of restitutie van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service-, betaal- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

7.3  Toegangsbewijzen voor Evenementen die worden verplaatst blijven voor dat verplaatste Evenement in beginsel geldig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Organisator via info@bierpreuvenement.nl en/of via de Website(s).

7.4 Indien een Evenement door of vanwege Organisator wordt verschoven naar een andere datum, bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is de Bezoeker gerechtigd het Toegangsbewijs te retourneren aan Organisator of aan een door Organisator ingeschakeld (Voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke betaald is voor het Toegangsbewijs. De Bezoeker dient aan te kunnen tonen dat deze betaald heeft. Service- en/of administratiekosten zullen niet worden vergoed.

Artikel 8  Huisregels Evenement

8.1  Op ieder bezoek van de Bezoeker aan Evenementen van Organisator zijn de Huisregels van Organisator van toepassing. Bezoekers zijn gehouden zich in overeenstemming met deze Huisregels van Organisator en/of de Evenementenlocatie als ook de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen. Indien de Bezoeker zich naar het oordeel van medewerkers van Organisator en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel niet op een dergelijke wijze gedraagt, kan de Bezoeker hier door medewerkers van Organisator en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel op worden aangesproken. Bij overtreding van de Huisregels of eventuele herhaling of voortduren van gedragingen van de Bezoeker die niet in overeenstemming met de genoemde Huisregels en de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden zijn, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement worden ontzegd en indien noodzakelijk worden overgedragen aan de politie, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

8.2 Het is de Bezoeker niet toegestaan om het bezoek aan het Evenement vast te leggen, in welke vorm dan ook, op welke (digitale) drager dan ook, waaronder mede begrepen het fotograferen, filmen, dan wel iedere andere wijze van het maken van geluids-, en/of beeldopnamen van het Evenement. Indien de Bezoeker het Evenement in niet-professionele zin heeft vastgelegd, zoals met een smartphone, dan is het de Bezoeker slechts toegestaan deze opnamen voor eigen privégebruik te gebruiken en mogen deze op geen enkele wijze door de Bezoeker met een commercieel oogmerk worden gebruikt of openbaar gemaakt.

8.3  Organisator behoudt zich het recht voor om gedurende een Evenement geluids- en/of beeldopnamen te maken. De Bezoeker die een Evenement bezoekt:

 1. stemt in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en /of afbeelding door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio en video display, uitzending of andere vorm van distributie waaronder foto’s of’ andere huidige en/of toekomstige media technologieën; en
 2. geeft onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet; en
 3. stelt noch Organisator noch partijen die met toestemming van Organisator gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal; en
 4. doet afstand van zijn/haar portretrecht, imagerecht en personarecht voor zover het gaat om beelden in en rond de Evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt; en
 5. erkent dat een videobewakingssysteem operationeel is en gaat ermee akkoord dat door of namens Organisator in het kader van openbare orde en veiligheid video opnamen van de Bezoeker gemaakt kunnen worden; en
 6. erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan Organisator; de Bezoeker zal op eerste verzoek van Organisator, om niet, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; Organisator is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.

8.4  Het is de Bezoeker niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator, op de Evenementenlocatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, flyers, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen voor zover de wet dit toelaat.

8.5 Op de Evenementenlocatie is roken in principe niet toegestaan. Het is slechts toegestaan te roken in de eventueel daarvoor aangewezen buitenruimte(n). Buiten deze buitenruimte(n) is het uitdrukkelijk niet toegestaan te roken. Organisator zal zich in alle redelijkheid inspannen om de Bezoeker op het rookvrije karakter van (delen van) de Evenementenlocatie te wijzen. Organisator garandeert daarbij evenwel niet dat het Evenement geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij (kunnen) zijn van het Evenement geeft de Bezoeker geen recht op restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding. Bij overtreding door de Bezoeker van het rookverbod volgt indien mogelijk onmiddellijke verwijdering van de Bezoeker van het Evenement en de Evenementenlocatie. De eventuele als gevolg van deze overtreding van het rookverbod aan Organisator opgelegde boetes zullen op de Bezoeker worden verhaald. Onder roken wordt in dit verband tevens verstaan elektrisch roken.

8.6 Organisator zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om de veiligheid van de Bezoeker op de Evenementenlocatie zo veel mogelijk te waarborgen. In het kader van de veiligheid op de Evenementenlocatie is de Bezoeker dan ook gehouden op eerste verzoek van medewerkers van Organisator en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag:

 1. zijn of haar medewerking te verlenen aan onderzoek aan kleding (fouilleren), zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie; en/of
 2. inzage te verschaffen in meegevoerde (hand/rug/draag)tas(sen) zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie; en/of
 3. een detectiepoort te passeren; en/of
 4. zich te legitimeren zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie.

De Bezoeker die zich hier niet aan wenst te onderwerpen, kan de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie worden geweigerd of ontzegd zonder recht op restitutie van de Toegangsprijs of compensatie anderszins.

8.7 Het is de Bezoeker niet toegestaan zich (onnodig) op te houden voor nooduitgangen en plaatsen op de Evenementenlocatie waar brandblussers hangen of andere brandwerende- en/of veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

8.8 Het is de Bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan professionele foto-, film-, drone- en/of geluids- en/of andere opnameapparatuur, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, patronen met lachgas, (vuur)wapen en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen, etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren mee te brengen naar, althans in bezit te hebben op de Evenementenlocatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken en/of overdracht aan de politie.

8.9 Het is de Bezoeker niet toegestaan (de inventaris van) de Evenementenlocatie op welke wijze dan ook aan te tasten en/of te beschadigen. Het is de Bezoeker evenmin toegestaan gevaarzetting te veroorzaken voor andere bezoekers, personeel en/of medewerkers van Organisator en/of (personeel en/of medewerkers van) opdrachtnemers en hulpdiensten, onder andere door op objecten te klimmen en/of zich op/in objecten te bevinden die op of om de Evenementenlocatie aanwezig zijn (zoals bijvoorbeeld podia, hekken, containers etc.). Indien de Bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt aan (de inventaris van) de Evenementenlocatie is de Bezoeker gehouden deze schade te vergoeden.

8.10  De Bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van Organisator en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen. Deze instructies kunnen tevens toezien op het voorkomen van (ongewenste) groepsvorming, agressief gedrag, onzedelijk of aanstootgevend gedrag, calamiteiten, gevaarzetting, discriminatie, belediging, bedreiging, het dragen van provocerende kleding, insignes, badges, hoofddeksels en vlaggen etc.

8.11 Indien de Bezoeker weigert zich aan de in dit artikel 8 genoemde (veiligheid)voorschriften te houden, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd en van de Evenementenlocatie worden verwijderd, zonder het recht op enige vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

8.12  Medewerkers van Organisator en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag kunnen de Bezoeker bij een overtreding als bedoeld in dit artikel 8 te allen tijde verzoeken om mee te komen, verzocht worden een afschrift van zijn geldig legitimatiebewijs af te geven en kan vervolgens van de Evenementenlocatie verwijderd worden. De Bezoeker zal in dat geval te allen tijde vrijwillig, zonder verzet, medewerking verlenen aan zo’n verzoek. Organisator zal vervolgens tijdens dan wel na het Evenement, al dan niet in overleg met de betrokken autoriteiten, beslissen of de Bezoeker een ontzegging voor een of meerdere Evenementen van Organisator opgelegd zal krijgen.

8.13  Consumptiebonnen- of munten gekocht tijdens het Evenement of gedurende het verblijf op de Evenementenlocatie zijn uitsluitend geldig gedurende het betrokken Evenement en kunnen door de Bezoeker niet worden ingeruild. Organisator zal tijdens en na afloop van het Evenement nimmer tot restitutie van het aankoopbedrag van deze bonnen of munten overgaan. Het is niet mogelijk reeds aangeschafte consumptiebonnen- of munten (door) te verkopen. Het is Bezoekers verboden aangeschafte consumptiebonnen- of munten door te (doen) verkopen.

Artikel 9 Overmacht

Organisator is niet aansprakelijk voor schade van de Bezoeker welke is ontstaan ten gevolge van overmacht en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, epidemieën, (dreiging van) terreur en alle overige van de wil van Organisator onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft Organisator het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement te annuleren.

Artikel 10  Privacy en persoonsgegevens

10.1 Door het sluiten van een Overeenkomst met Organisator kunnen (persoons)gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door Organisator verwerkt.

10.2 Op de verwerking van de door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens is het privacybeleid van Organisator van toepassing. Organisator gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante uitvoeringswetgeving. Vragen over privacy kunnen gericht worden aan info@bierpreuvenement.nl.

10.3 Bij het sluiten van de Overeenkomst met Organisator geeft de Bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van Organisator.

10.4     Indien gedurende een Evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan Organisator deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

Artikel 11  Klachten

Organisator zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om het verblijf van de Bezoeker gedurende het Evenement op de Evenementenlocatie zo prettig mogelijk te maken. Organisator tracht daarbij eventuele overlast of ongemakken voor de Bezoeker tot een minimum te beperken alsmede de veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht de Bezoeker onverhoopt klachten hebben ter zake de uitvoering van de Overeenkomst en/of de dienstverlening van Organisator, dan kan de Bezoeker hiervan schriftelijk melding maken door een e- mail te sturen naar info@bierpreuvenement.nl. Klachten dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de datum van het verblijf op de Evenementenlocatie bij Organisator te worden gemeld.

Artikel 12  Geschillen

12.1  Op de Overeenkomst, de Bezoekersvoorwaarden en alle rechtsverhoudingen die hieruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een Bezoeker en Organisator ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst of nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Midden-Nederland. Geschillen tussen Organisator en Bezoekers, waaronder klachten als bedoeld in artikel 11 van deze Bezoekersvoorwaarden, kunnen alternatief worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC), als onderdeel van het zogeheten Online Dispute Resolution (ODR) platform (.https://www.eccnederland.nl/nl/online-dispute-resolution- odr).

12.3 Indien de Bezoekersvoorwaarden ook in een andere dan de Nederlandse taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend in geval van geschillen over de uitleg ervan.

Aanvullende voorwaarden

Artikel 13  (Aan)betaling

In het geval een aanbetaling is vereist, ontvangt de Bezoeker die het Ticket heeft aangeschaft en de aanbetaling heeft voldaan, zo spoedig mogelijk de informatie met betrekking tot de termijn waarbinnen de Toegangsprijs (volledig) moet zijn betaald. Organisator stuurt de Bezoeker hiervoor een e-mail op het bij haar bekende e-mailadres. Indien de Bezoeker niet binnen de door Organisator vermelde termijn (minimaal 7 dagen) aan de overige financiële verplichtingen heeft voldaan, is de Bezoeker van rechtswege in verzuim. Indien de Bezoeker niet tijdig het volledige resterende bedrag aan Organisator heeft betaald, heeft hij/zij geen recht op terugbetaling van het reeds aanbetaalde bedrag.

Artikel 14  Annuleren Evenement door Organisator

In geval of op grond (van de gevolgen) van een pandemie (zoals Covid-19) en/of maatregelen die (op grond daarvan) door of namens een overheidsinstantie worden geadviseerd of verplicht gesteld, kan Organisator op ieder moment het Evenement annuleren. Indien het Evenement wordt geannuleerd heeft de Bezoeker die het Toegangsbewijs heeft aangeschaft en de Toegangsprijs heeft betaald, recht op teruggave van het reeds betaalde gedeelte van de Toegangsprijs. Service en/of administratiekosten worden niet vergoed.

Artikel 15 Voorwaarden, maatregelen en/of Huisregels

15.1 In geval of op grond van de gevolgen van een pandemie (zoals Covid-19) en/of maatregelen die (op grond daarvan) door of namens een overheidsinstantie worden geadviseerd of verplicht gesteld, kan Organisator op ieder moment de Huisregels aanpassen en/of (nadere) voorwaarden verbinden aan de toegang tot en/of deelname aan het/de Evenement(en locatie). In het geval van ingrijpende aanvullingen/wijzigingen in de voorwaarden om de Evenementenlocatie te betreden en/of in de Huisregels, doet Organisator haar best om de Bezoeker op voorhand te informeren.

Organisator garandeert echter niet dat zij de Bezoeker tijdig op voorhand persoonlijk kan informeren.

15.2 Met betrekking tot deze voorwaarden, maatregelen en (aangepaste) Huisregels is artikel 8 (Huisregels Evenement) van overeenkomstige toepassing.

15.3 Indien het Evenement wordt geannuleerd en/of extra voorwaarden worden verbonden aan het verkrijgen van toegang tot en/of deelname aan het/de Evenement(en locatie), doet Organisator haar best om de Bezoeker zo spoedig mogelijk te informeren via de Website en/of Social Media. In het geval van annulering wordt eveneens contact opgenomen met de Bezoeker via het door hem/haar opgegeven e-mailadres.

Artikel 16  Website en Social Media

Organisator adviseert de Bezoeker de Website en Social Media van Organisator goed in de gaten te houden. De meest recent beschikbare informatie met betrekking tot het Evenement zal daarop worden gepubliceerd.

Privacyverklaring

In deze verklaring vindt u de punten van de Hootch’ Privacyverklaring die gelden voor communicatie en de dienstverlening van Hootch met/aan (potentiële) klantrelaties. Deze privacyverklaring is van toepassing op Hootch’s producten en diensten, en verder documenten waarin een verwijzing wordt weergegeven naar deze verklaring. Hootch is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact Hootch
De informatie op www.brouwerijhootch.nl en ieder sub domein van voorgenoemd webadres komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Hootch V.O.F gevestigd te (6678 MB) Oosterhout en kantoorhoudend aan de Oude Groenestraat 6-98, ingeschreven in de handelsregister onder nummer 71827080 (hierna: Hootch), te leveren producten of diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is Mennie Frehé, bereikbaar via info@brouwerijhootch.nl.

Verzamelen van persoons- en bedrijfsgegevens
Wanneer u met Hootch een overeenkomst aangaat en/of u zich registreert voor nieuwsdiensten en/of het aanvragen van informatie, prijsopgaves e.d. via Hootch websites, wordt u gevraagd om uw persoonlijke (en bedrijfs)gegevens in te vullen. Zo wordt het volgende verzameld:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Rekeningnummer (van het bedrijf).
 • KvK-nummer (indien u als bedrijf aanmeld).
 • BTW-nummer (indien u als bedrijf aanmeld).

Doel van het verzamelen van de persoons- en bedrijfsgegevens
Hootch verzameld uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van een bestelling
 • Het afhandelen van een betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het leveren van nieuws door middel van een nieuwsbrief (mits aangemeld)
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten naar uw voorkeuren af te stemmen.

Bescherming van uw persoons- en bedrijfsgegevens
Hootch maakt gebruik van de verzamelde gegevens om de producten en services te kunnen leveren waar u om vraagt. Hootch zal zich in redelijkheid inspannen om het gebruiken van persoonlijke en bedrijfsgegevens van de klant na te komen en deze in alle redelijke inspanning te beschermen. Mocht u vermoeden dat (uw) gegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@brouwerijhootch.nl

Bewaring persoons- en bedrijfsgegevens
Persoons- en bedrijfsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Er is een bewaartermijn van minimaal 7 jaar, conform de bewaarplicht fiscale gegevens. Gegeven persoonsgegevens voor toezending van nieuwsbrieven en/of informatie zullen, op verzoek, meteen worden verwijderd.

Het delen van persoonsgegevens met derden
Hootch’s producten en dienstenaanbod. Hootch verstrekt, verkoopt, verhuurt of least zijn klantenlijsten nooit aan derden.

Cookies
Hootch maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een impressie te krijgen van uw activiteiten binnen onze websites, nieuwsdiensten en services om u de meest optimale ervaring te kunnen bieden. U krijgt een melding bij het binnenkomen van de website om het gebruik van cookies wel of niet toe te staan. Het is mogelijk uw gegevens op te vragen via uw gebruikte email bij de dienst. U kunt met deze email contact nemen met info@brouwerijhootch.nl.

Stopzetten van de (nieuws)dienst van Hootch via e-mail
Verdere ontvangst van nieuws- en reclamemails en uitnodigingen voor onderzoeken en evenementen van Hootch kunt u stopzetten door de instructies op te volgen die worden gegeven in de e-mail (nieuws)berichten die u ontvangt. Hootch heeft zich te allen tijde het recht voorbehouden om na het aangaan van een overeenkomst c.q. het overeenkomen van een financiële transactie met Hootch gebruik te maken van persoonlijke en bedrijfsgegevens om dienstverlening aan klantrelaties te optimaliseren.

Met het aangaan van de overeenkomst met Hootch is altijd minstens mondelinge kennisgeving gedaan over het gebruik van persoons- en bedrijfsgegevens voor de in deze privacy statement genoemde communicatiemogelijkheden en dienstverlening via e-mail. Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens
U heeft het recht om de persoons- en bedrijfsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook heeft u recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoons- en bedrijfsgegevens door Hootch en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kan vragen om de persoons- en bedrijfsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Voor een inzage, aanpassing, verwijdering of overdraging van de gegevens kunt u contact nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Om te garanderen dat deze aanvraag goed verloopt, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs op te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Hiermee beschermt u uw privacy. We reageren snel, maar uiterlijk binnen vier weken op uw aanvraag. Hootch wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Veranderingen Privacy Statement
Hootch heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Er wordt aanbevolen om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze veranderingen op de hoogte bent.

Disclaimer
Hootch besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de website(s). Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Hootch kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke manier dan ook, van de aangeboden informatie op de bovengenoemde websites. Het is mogelijk dat via de internetsite van Hootch toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Hootch kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

Algemene voorwaarden – Standhouders

ARTIKEL 1
Onder de algemene voorwaarden van Bier preuvenement, onderdeel van Brouwerij Hootch V.O.F., verder te noemen: -algemene voorwaarden- worden verstaan alle onderhavige bepalingen.
1. In deze algemene voorwaarden wordt onder -de organisator- verstaan de volgens het briefhoofd van de overeenkomst van deelname genoemde organiserende onderneming of instelling, verder te noemen de organisator, alsmede haar bevoegde vertegenwoordigers.
2. In deze algemene voorwaarden wordt onder -de deelnemer- verstaan de rechtspersoon of de natuurlijke persoon, handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf, of indien vorenstaande niet van toepassing is, handelend als privé persoon.
3. In deze algemene voorwaarden wordt onder de -overeenkomst van deelname- verstaan de overeenkomst tussen de organisator en de deelnemer ter zake van de huur van stand(ruimte), tot stand gekomen volgens de voorschriften zoals genoemd in deze algemene voorwaarden.
4. In deze algemene voorwaarden wordt onder -de stand(ruimte)- verstaan het door de deelnemer gehuurde, in vierkante meters uitgedrukte, vloeroppervlak of kraam.
5. In deze algemene voorwaarden wordt onder -het evenement- verstaan de beurs, tentoonstelling of het evenement zoals benoemd in de overeenkomst van deelname waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven.
6. In deze algemene voorwaarden wordt onder -exclusiviteit van product- of dienstvoering- verstaan het met uitsluiting van andere deelnemers met hetzelfde product of dezelfde dienstvoering alleen gerechtigd zijn tot het in de stand(ruimte) voeren van een naar merk, type, soort, land van herkomst en prijs onderscheiden product of dienst. Exclusiviteit als bedoeld in dit lid wordt niet verleend door de organisator tenzij in uitzonderlijke gevallen zoals onder meer ter bescherming van normale concurrentieverhoudingen tussen deelnemers of ter voorkoming van misleiding of misverstanden bij het publiek.
7. In deze algemene voorwaarden wordt onder -exclusiviteit van bedrijfsactiviteit- verstaan het met uitsluiting van andere branchegenoten alleen gerechtigd zijn tot het aangaan van de overeenkomst van deelname met de organisator ten behoeve van de bedrijfsactiviteit waarmee de deelnemer intekent bij de overeenkomst van deelname. Exclusiviteit als bedoeld in dit lid wordt niet verleend door de organisator tenzij in uitzonderlijke gevallen waarbij reeds bestaande en erkende werkafspraken tussen branchegenoten, franchise nemers en dealers omtrent verzorging- of dekkingsgebieden op het evenement van toepassing kunnen worden verklaard.
A. Een recht van exclusiviteit in de zin van lid 6 en 7 kan alleen op initiatief van de organisator worden verleend. De organisator verleent aan de deelnemer die het betreft uitsluitend schriftelijk het recht van exclusiviteit met daarin de uitdrukkelijke en limitatieve voorwaarden en beperkingen van dit recht.
B. De deelnemer kan zich er nooit op beroepen, dat hij stilzwijgend, of op basis van eigen schrijven aan de organisator van mening mocht zijn recht van exclusiviteit in de zin van lid 6 of 7 verkregen te hebben.

ARTIKEL 2
1. Deze algemene voorwaarden vormen een geïntegreerd deel van iedere door de organisator met deelnemer ter zake van deelname gesloten overeenkomst.
2. De organisator wijst de algemene voorwaarden van de deelnemer af. Bij de overeenkomst van deelname prevaleren deze algemene voorwaarden boven de eventuele algemene voorwaarden van of namens de deelnemer ook in geval de algemene voorwaarden van of namens de deelnemer een soortgelijke prevalentie bepaling bevatten.
3. De deelnemer kan tegenover de organisator geen rechten ontlenen aan de overeenkomst van deelname die afwijken of ontheffing verlenen van deze algemene voorwaarden tenzij daarvan blijkt uit een door de organisator opgesteld en getekend geschrift.
4. Derden kunnen tegenover de organisator aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.
5. De organisator is uitsluitend gehouden aan de met de deelnemer gesloten schriftelijke overeenkomsten, aanvullende geschriften en schriftelijke bevestigingen opgesteld van de kant van de organisator. Door de deelnemer geclaimde mondelinge toezeggingen die niet door de organisator schriftelijk zijn bevestigd, binden de organisator in geen enkel opzicht.

ARTIKEL 3 TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST VAN DEELNAME
1. Een overeenkomst van deelname aan het evenement is uitsluitend tot stand gekomen wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
A.  De organisator op zijn initiatief aan de deelnemer het formulier ten behoeve van de overeenkomst van deelname heeft doen toekomen.
B.  Deze inschrijfformulieren door de deelnemer binnen de door de organisator in zijn berichtgeving gestelde finale termijn is ingevuld en zonder enige door de deelnemer bijgeschreven beperkende voorwaarden is ondertekend en geretourneerd overeenkomstig de opties die de overeenkomst biedt en zo nodig vergezeld van de door de organisator als voorwaarde voor deelname gestelde bijlagen zoals standbouwschetsen, plattegronden, lijsten van te presenteren artikelen en merken, lijsten met aanvullende bestellingen en andere aanvullende geschriften, direct of indirect samenhangend met de deelname.
C. De organisator in reactie op het retour gezonden formulier ten behoeve van de overeenkomst van deelname vervolgens binnen vier weken een schriftelijke bevestiging doet toekomen aan de deelnemer middels zijn mede -ondertekening op deze overeenkomst van deelname dan wel per apart bevestigend schrijven de deelname bekrachtigt.

ARTIKEL 4 BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN OVEREENKOMST VAN DEELNAME
1. De organisator kan van de deelnemer verlangen dat deze per een daartoe strekkend formulier een duidelijk omschreven opgave doet van de te voeren producten en of diensten inclusief merknaam, soortnaam, typenaam, voorgenomen verkoopprijs en land van herkomst. Een aanvulling op de reeds gemelde producten en of diensten kan alleen na voorafgaand overleg met de organisator en uitsluitend per verder aanvullend geschrift.
2. De organisator kan van de deelnemer verlangen dat deze een plattegrond doet toekomen met daarop de maatvoeringen van lengtes, breedtes en hoogtes en verder alle door de organisator gevraagde bijzonderheden.
3. De organisator houdt zich het recht voor een aanvraag tot deelname te weigeren of in bijzondere gevallen een reeds tot stand gekomen overeenkomst van deelname eenzijdig te herroepen indien naar het uitsluitend oordeel van de organisator omstandigheden als oververtegenwoordiging, oneerlijke concurrentie, historie van wanbetaling, agressieve- ongepaste- of aanstootgevende presentatie of andere bijzondere omstandigheden daarom vragen.
4. De deelnemer kan via het daartoe strekkende formulier een opgave doen van de zaken en diensten die in aanvulling op de overeenkomst van deelname door de organisator kunnen worden voorzien. Deze bestellingen dienen tijdig aan de organisator te worden doorgegeven.
5. Ten aanzien van de geleverde nutsvoorzieningen via het daartoe strekkende formulier is vastgesteld dat de organisator geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor gebreken in het tot stand brengen van de verbinding of aansluiting behoudens opzet of grove schuld. Wel is gegarandeerd dat de bestelde aansluitingen tot stand worden gebracht door vakbekwame en erkende installateurs.

ARTIKEL 5 AFGELASTING-, WIJZIGING DATA-, GEEN DOORGANG-, GEEN VOORTGANG VAN HET EVENEMENT
1. De organisator beslist over het al dan niet houden van het in de overeenkomst van deelname genoemde evenement en stelt de plaats, de data en de openingstijden vast waarop het genoemde evenement zal plaatshebben.
2. Indien het evenement zoals genoemd in de overeenkomst van deelname wegens te weinig animo door een te gering aantal overeenkomsten van deelname geen doorgang kan vinden heeft de deelnemer geen recht op schadeloosstelling in welke vorm dan ook. De door de deelnemer reeds betaalde sommen zullen door de organisator binnen vier weken worden gerestitueerd, verminderd met de door de organisator gemaakte administratiekosten.
3. De organisator behoudt zich ten allen tijde het recht voor wegens situaties van overmacht zoals brand, storm, overstroming, nationale rouw, staking, oorlog, molest, oproer, vorderingsmaatregelen door de overheid, natuurrampen, evacuatiemaatregelen, besmettelijke ziekte en andere buitengewone omstandigheden, de vastgestelde data van het evenement zoals genoemd in de overeenkomst van deelname te wijzigen, af te gelasten dan wel het reeds vastgestelde evenement geen doorgang- of voortgang te laten vinden.
4. In geval de vastgestelde data van het evenement zoals genoemd in de overeenkomst van deelname wegens situaties van overmacht zoals brand, storm, overstroming, nationale rouw, staking, oorlog, molest, oproer, vorderingsmaatregelen door de overheid, natuurrampen, evacuatiemaatregelen en andere buitengewone omstandigheden, deze ter uitsluitende beoordeling van de organisator gewijzigd worden, blijft de met de deelnemer gesloten overeenkomst van deelname van kracht.
5. In geval het evenement zoals genoemd in de overeenkomst van deelname  wegens situaties van overmacht zoals brand, storm, overstroming, nationale rouw, staking, oorlog, molest, oproer, vorderingsmaatregelen door de overheid, natuurrampen, evacuatiemaatregelen en andere buitengewone omstandigheden, in het geheel geen doorgang mag- of kan vinden of gedurende het al lopende evenement geen verdere voortgang meer mag of kan vinden vanwege genoemde situaties, komt de overeenkomst van deelname te vervallen, en worden naar de stand van voorbereiding of uitvoering de reeds voldane bedragen samenhangend met de overeenkomst van deelname gerestitueerd. Wel blijft de voorwaarde van gehoudenheid van de deelnemer bestaan die
kosten te voldoen die gegeven de fase van voorbereiding-, opbouw- aanvang of voortduring van het evenement niet meer bespaard konden worden. Deze kosten worden in mindering gebracht op het te restitueren bedrag. De deelnemer accepteert met deze overeenkomst van deelname met name deze bijzondere omstandigheid als zijnde een risico voor rekening van uitsluitend de deelnemer.
6. In geen van de hierboven genoemde gevallen kan deelnemer recht doen gelden op vergoeding van de schade in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 6 VERTEGENWOORDIGING 
1. Indien niet anders uitdrukkelijk is overeengekomen is deelnemer gehouden aan het evenement deel te nemen in de hoedanigheid en met uitsluitend de producten en / of diensten die in de overeenkomst van deelname of per aanvullend geschrift zijn overeengekomen.
2. Het is deelnemer niet toegestaan in de door hem gehuurde stand(ruimte) ten behoeve van derden artikelen ten toon te stellen, ter verkoop aan te bieden, te verkopen of daarvoor reclame te maken in welke vorm dan ook, tenzij een en ander geschiedt als afnemer van deze derde in de functie van groot- of detailhandelaar of als vertegenwoordiger van deze derde.
3. De organisator behoudt zich het recht voor om van de deelnemer te verlangen, dat hij te hare genoegen aantoont dat hem de vertegenwoordiging is opgedragen.

ARTIKEL 7
1. De deelnemer is gehouden de inlichtingen te verstrekken, die van hem worden gevraagd op het gebied van- en in verband met zijn deelname.
2. De organisator behoudt zich het recht voor om de deelnemer beperkingen op te leggen of voorwaarden te verbinden aan de door deze deelnemer te voeren producten of te verlenen diensten zelf, dan wel de voorbereidingen-, en werkwijze waarop deze producten of diensten worden gevoerd.

ARTIKEL 8 INDELING
1. De deelnemer heeft recht op de door hem gehuurde stand(ruimte) op een door de organisator toe te wijzen plaats waarbij vorm, oppervlak, volume en alle andere direct aan de stand(ruimte) gerelateerde zaken uiteindelijk door de organisator worden bepaald. De organisator tracht zoveel mogelijk -naar de mogelijkheden toelaten- de uiteindelijke indeling in samenspraak met de deelnemer tot stand te brengen.
2. De organisator houdt zich het recht voor, te allen tijde voor opening van het evenement voor desbetreffende bezoekers ter zake waarvan de overeenkomst van deelname is gesloten wegens overmacht-  onvoorzienbare handicap van de accommodatie- of in opdracht van bevoegde instanties een ander stand formaat vast te stellen dan waarvoor was ingeschreven, of tot wijziging van reeds vastgestelde ruimte te besluiten dan wel een reeds verleende vaststelling in te trekken. In dat geval kan deelnemer geen recht doen gelden op vergoeding van door hem geleden schade.

ARTIKEL 9 ONDERHUUR 
1. Het is deelnemer zonder de schriftelijke toestemming van de organisator niet toegestaan de door hem gehuurde stand(ruimte) geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren, of deze geheel of gedeeltelijk aan derden ten gebruik af te staan of deze stand(ruimte) met die van andere deelnemers te verruilen, of te gebruiken op en andere
wijze als in de overeenkomst van deelname is bepaald en door deze algemene voorwaarden is toegestaan.

ARTIKEL 10 BETALING
1. De huurprijs en alle overige betalingen zijn verschuldigd onmiddellijk na het tot stand komen van de overeenkomst van deelname of de overeenkomst die anderszins ten grondslag ligt aan de betalingsverplichting. De deelnemer verplicht zich de daarop gebaseerde facturen binnen de op de nota vermelde termijn, te rekenen vanaf de factuurdatum, in haar geheel te voldoen.
2. Alle overige kosten voortvloeiend uit de deelname die nog tijdens het evenement worden verricht ten behoeve van de deelnemer dienen op het evenement via telefonische overboeking dan wel contant te worden voldaan.
3. Bij gebreke van betaling binnen veertien dagen zullen de achterstallige bedragen door of namens de organisator worden geïncasseerd, verhoogd met de wettelijke interest, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Alle hieruit voortvloeiende kosten, zowel ìn – als buiten rechte, zijn voor rekening van de deelnemer.
4. Indien de deelnemer huurgelden aan de organisator voldoet terwijl hij nog kosten voor een voorgaande door de organisator georganiseerd evenement is schuldig gebleven komt de ontvangen betaling allereerst in mindering op die betreffende voorgaande schuld. Als na deze verrekening nog een positief saldo resteert wordt dit beschouwd als een gedeeltelijke voldoening van de voor het komende evenement verschuldigde huurprijs.
5. Bijzondere voorwaarden met betrekking tot het verkrijgen van een recht van korting op de deelnameprijs of op alle andere door organisator te verstrekken voorzieningen vervallen op de dag van de vervaldatum zoals gemeld op de factuur die daarop betrekking heeft.
6. In geval de overeenkomst van deelname tot stand komt binnen een termijn van veertien dagen voor de aanvangsdatum van het evenement zal de deelnemer niet mogen aanvangen met de opbouwwerkzaamheden van de stand(ruimte) dan na betaling van de gehele huur en overige tot op dat moment verschuldigde kosten. Totdat het hele bedrag is voldaan behoudt de organisator zich het recht voor de stand(ruimte) met voorafgaande kennisgeving aan de achterstallige deelnemer maar zonder enige aansprakelijkheid van de organisator jegens de achterstallige deelnemer, deze nog niet betaalde stand(ruimte) aan een andere deelnemer te verhuren en – indien nog mogelijk – de achterstallige deelnemer een andere stand(ruimte) toe te wijzen.
7. Indien deelnemer de huurprijs, of enig ander aan de organisator verschuldigd bedrag niet, niet geheel, of niet tijdig voldoet heeft de organisator het recht de overeenkomst van deelname zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst onmiddellijk ontbonden te verklaren, onverminderd de gehoudenheid van de deelnemer tot betaling van de op het tijdstip van die verklaring in verband met zijn deelname op zijn verzoek te zijnen behoeve of door tussenkomst van de organisator gemaakte kosten, een en ander zonder dat deelnemer enig recht kan doen gelden op restitutie van reeds betaalde huurpenningen of op vergoeding van de schade, in welke vorm, of uit welke oorzaak die ook mocht zijn geleden.

ARTIKEL 11 GEBRUIK VAN DE STAND(RUIMTE) 
1. In geval de deelnemer zonder voorafgaande kennisgeving en zonder daarop gebaseerde schriftelijke bevestiging van instemming door de organisator vierentwintig uur voor de officiële opening van het evenement zoals genoemd in deze overeenkomst
van deelname de stand(ruimte) voor opbouw of inrichting nog niet in gebruik heeft genomen zijn alle bepalingen rondom verstek zoals verderop in deze algemene voorwaarden genoemd van toepassing.
2. De standopbouw-, de stand-inrichting en de standafwerking -ook van voor publiek zichtbare zij- en achterwanden- moeten aan de veiligheid-, praktische-, en esthetische eisen voldoen die daarvoor door de organisator kunnen worden gesteld via aanvullende geschriften of mondelinge aanwijzingen ter plekke. In alle gevallen zijn verplicht nette vloerbedekking en een deugdelijke standbewanding.
3. Het is de deelnemer voor de standconstructie noch voor de standpresentatie toegestaan gebruik te maken van de wanden van de aangrenzende stand(s) ter vervanging van de eigen standbewanding. Ten aanzien van de maximale hoogte van de stand(ruimte) heeft deelnemer zich te houden aan de door de organisator te geven voorschriften. De stand(ruimte) zelf, overkappingen, decorstukken en alle andere attributen, toevoegingen en entourages mogen niet reiken voorbij de in de overeenkomst van deelname vastgestelde maatvoering van het gehuurde oppervlak.
4. De deelnemer dient voortdurend en steeds gedurende alle dagen van het evenement er voor te zorgen dat zijn stand(ruimte) geheel operationeel en met personeel bemand is vanaf de door de organisator vastgestelde dag en vanaf het uiterlijk bepaalde tijdstip. Passieve presentaties zonder personeel zijn nadrukkelijk niet toegestaan.
5. Evenzo dient de deelnemer ervoor te zorgen dat de door hem gehuurde stand(ruimte) na de afbraak in dezelfde staat wordt achtergelaten als waarin hij deze voor aanvang van de opbouw heeft aangetroffen, de stand afgebroken is, de standplaats ontruimd is en alle eventuele gehuurde zaken opgeleverd zijn op de door de organisator vastgestelde dag en het bepaalde tijdstip.
6. Indien de deelnemer met de oplevering in gebreke blijft op de door de organisator vastgestelde dag en het bepaalde tijdstip is de organisator gerechtigd zonder enige voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de gehuurde stand(ruimte) te ontruimen en te ontdoen van aanwezige standbouw en inrichting en de geëxposeerde artikelen te doen opslaan een en ander op kosten van de deelnemer onverminderd de verplichting van de deelnemer tot schadevergoeding aan de organisator die deze ten gevolge van dit verzuim lijdt.
7. Op of aan de gehuurde stand(ruimte) moet duidelijk leesbaar de naam van de deelnemer worden vermeld.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID, RISICO, VERZEKERING 
1. Alle attributen en personen waarvan de deelnemer zich bedient bevinden zich in de stand(ruimte) waar het evenement wordt gehouden en op de bijbehorende terreinen voor rekening en risico van deelnemer. De organisator belast zich niet met de verzekeringen ten behoeve van de deelnemer.
2. De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, voortgekomen uit zichtbare of onzichtbare gebreken, verborgen of niet-verborgen gebreken of door van buiten komende onheilen behoudens opzet of grove schuld, evenmin voor door derden veroorzaakte schade.
3. De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade, die door zijn toedoen of zijn nalatigheid zulks van zijn personeel of zulks van zijn lasthebbers, dan wel door zijn inzendingen aan de eigendommen van de organisator- of de eigendommen waarvoor de organisator jegens derden verantwoordelijk is of aan een andere deelnemer worden toegebracht.
4. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van een van deelnemers.
5. De deelnemer moet ten behoeve van het evenement zoals genoemd in de overeenkomst van deelname afdoende verzekerd zijn tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid. De deelnemer vrijwaart de organisator voor iedere vorm van schade die op de organisator door derden mocht worden verhaald direct of indirect samenhangend met de deelname.
6. Indien een presentatie zodanig is dat hiervoor speciale verzekeringen vereist zijn dan dienen deze tijdig te worden afgesloten en dient de deelnemer desgewenst op verzoek van de organisator een bewijs hiervan te zenden.

ARTIKEL 13 VERKOOP AAN PARTICULIEREN, ENTREEHEFFING 
1. Bij iedere aankoop vanaf vijfentwintig euro door de bezoeker gedaan, neemt deelnemer een afkoelingsperiode in acht van veertien dagen, binnen welke periode het gekochte tegen volledige en onvoorwaardelijke en directe terugbetaling mag worden geretourneerd.
2. De organisator heeft het recht eventuele- door hun aanpak of inhoud naar wetgeving of andere regulering verboden, onduidelijke, misleidende of agressieve product en dienstaanbiedingen of verkoopmethoden aan richtlijnen te binden dan wel de aanpak of aanbieding in haar geheel te verbieden.
3. Het is de deelnemer niet toegestaan tijdens het evenement voor het bijwonen van promoties, demonstraties shows of het proeven van producten entreegelden of een vergoeding of een prestatie van enigerlei aard te vorderen of te verzoeken.

ARTIKEL 14 PUBLIKATIES
1. De organisator is behoudens opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen, fouten of omissies, welke in haar eigen publicaties of die van derden mochten voorkomen. Noch aanvaardt de organisator jegens derden aansprakelijkheid wegens opname van onjuiste gegevens van deelnemers.

ARTIKEL 15 DIVERSE VERBODSBEPALINGEN
Het is de deelnemer niet toegestaan om :
1. Goederen, meubilair, uithangborden zgn. blikvangers of andere reclamemiddelen, van welke aard ook buiten of boven de door hem gehuurde stand(ruimte) te plaatsen of aan te brengen of zodanige reclame aan de buitenzijde(n) van de stand(ruimte) te voeren dat daarmee het aanzien van het evenement wordt geschaad.
2. Het gesproken woord door luidsprekers of anderszins te versterken, of muziek ten gehore te brengen of te doen ten gehore brengen.
3. Folders, prijscouranten, circulaires, reclamebiljetten, relatiegeschenken, gimmicks, monsters e.d. buiten de door de deelnemer gehuurde stand(ruimte) uit te reiken, of op enigerlei wijze aan te bieden en de producten of diensten van een andere deelnemer aanprijzend dan de deelnemer die de overeenkomst van deelname is aangegaan.
4. Een zodanig gebruik te maken van de hem toegewezen stand(ruimte), dat daardoor voor de organisator, de andere deelnemers of voor de bezoekers lawaai, belemmering van toe- en of doorgang, lichtval, uitzicht of andere hinder of gevaar of schade kan ontstaan.

5. Artikelen, diensten, personen of dieren te presenteren of verkopen die in hun hoedanigheid krachtens wet of beschikking beschermd zijn of waarvan dit presenteren of verkopen strijdig kan zijn met de wet, de openbare orde, de veiligheid, de goede zeden of anderszins een onaanvaardbare situatie kan opleveren.
6. Te alle tijden licht ontvlambare en ontplofbare stoffen of bijtende, prikkelende, onwelriekende of anderszins voor personen direct gevaar of anderszins hinder opleverende stoffen waar dan ook in de stand(ruimte) aanwezig te hebben.
7. Te allen tijden open vuur in de stand(ruimte) te branden.
8. De door de organisator aan de deelnemer ter beschikking gestelde gepersonaliseerde kaarten zoals uitnodigingen, relatiekaarten, standhouderskaarten op- en afbouwkaarten, parkeerkaarten en andere kaarten aan derden door te verkopen of een van deze genoemde soort kaarten die zich uit de aanleiding van verkrijgen of de duidelijke bedoeling van de kaart niet laten verenigen met het ter beschikking stellen aan een derde.
9. Door de deelnemer zelf vervaardigde kaarten zoals uitnodigingen, relatiekaarten, standhouderskaarten op- en afbouwkaarten, parkeerkaarten en andere kaarten te verspreiden of op welke wijze dan ook uit te brengen.
10. Het aanzien en functioneren van de stand(ruimte) met materiaal en bezetting en de inrichting van de stand(ruimte) voor het sluitingstijdstip voor het publiek op de laatste dag van het evenement zodanig te veranderen ten behoeve van de opvolgende afbraakperiode dat daarmee de voorlichting aan het publiek en een esthetisch aangezicht van de stand(ruimte) niet meer gewaarborgd zijn.
11. Welke vorm van horeca-activiteit dan ook te ontplooien of rook- eetwaren en drinkwaren ter verkoop aan te bieden zonder schriftelijke toestemming van de organisator. Het laten proeven van producten is toegestaan uitsluitend in geval de deelnemer hiermee per aanvullend geschrift heeft ingetekend. De aangeboden hoeveelheid mag echter niet de omvang van een volledige of volwaardige consumptie hebben.
12. Enquête te houden  of te doen houden onder de bezoekers of deelnemers binnen het expositie gebouw of de daartoe behorende terreinen.
13. Loterijen te houden of prijsvragen uit te schrijven.
14. Te spijkeren, schroeven, plakken, schilderen, boren of anderszins bewerkingen of handelingen uit te voeren op- in- of aan het complex waaronder verstaan de hal, tenten, kramen, vloeren of andere door de organisator ter beschikking locaties of stands.

ARTIKEL 16 DIVERSE BEPALINGEN
1. De organisator verplicht de deelnemer de aan hem ter beschikking gestelde gepersonaliseerde kaarten zoals uitnodigingen, relatiekaarten, standhouderskaarten, op- en afbouwkaarten, parkeerkaarten en andere kaarten die zich daarvoor uit hun aard lenen te voorzien van de relevante persoonlijke gegevens en een recente foto van de houder of de houdster.
2. De deelnemer is verplicht de gehuurde stand(ruimte) steeds in goede staat en schoon te houden.
3. Gedurende de openingstijden voor het publiek is het de deelnemer niet toegestaan producten of diensten aan de stand(ruimte) te onttrekken door deze af te voeren of te bedekken.

4. Alle producten of diensten die volgens de opgave van het aanvullend geschrift geen deel uitmaken van de overeenkomst van deelname kunnen zonder enige vorm van schadevergoeding door de organisator voor rekening en risico van de deelnemer gedurende de verdere duur van het evenement worden opgeslagen, ook indien de deelnemer hierbij zelf niet aanwezig mocht zijn. Verschillen in telling, weging of andere volumevaststelling komen in alle gevallen voor het risico van de deelnemer.

ARTIKEL 17 FOTOGRAFIE, VIDEOGRAFIE, AFBEELDINGEN
1. Het is de organisator toegestaan in het gebouw tekeningen, reproducties foto’s, video’s en films of andere afbeeldingen te maken, als haar eigendom te beschouwen en deze voor door de organisator te bepalen doeleinden te gebruiken.
2. Het is de deelnemer verboden van andere dan de eigen stand(ruimte) tekeningen, reproducties, foto’s, video’s films of andere afbeeldingen te maken gedurende de opbouw, de dagen van het evenement en de afbouw. Bij deze activiteiten mag de bezoeker en de mededeelnemer geen hinder of belemmering ondervinden.

ARTIKEL 18 ANNULERING en VERSTEK 
1. De overeenkomst van deelname kan niet door de deelnemer eenzijdig worden gewijzigd of ingetrokken.
2. Indien de deelnemer door bijzondere omstandigheden verhinderd is van de door hem gehuurde stand(ruimte) gebruik te maken kan hij middels een schriftelijk verzoek aan de organisator een aanvraag tot annulering indienen onder gehoudenheid tot de betaling van naar annuleringsmaand gestaffelde annuleringskosten, onverminderd het recht de schadevergoeding te vorderen, voor zover de annuleringskosten niet toereikend zijn.
– Tot zes maanden voor de aanvang van het evenement: 20 %
– Tot vijf maanden voor de aanvang van het evenement: 30 %
– Tot vier maanden voor de aanvang van het evenement: 40 %
– Tot drie maanden voor de aanvang van het evenement: 50 %
– Tot twee maanden voor de aanvang van het evenement: 75 %
– Tot een maand voor de aanvang van het evenement: 100 %
– Tot een dag voor de aanvang van het evenement: 150 %
3. Eventueel resterende dagen binnen de maand waarin het verzoek tot annuleren wordt ingediend hebben geen naar de dag percentueel matigende invloed op de staffeling zoals onder sub 2 van dit artikel genoemd.
4. De organisator stuurt de deelnemer een schriftelijke bevestiging van de annulering, indien gewenst per aangetekend schrijven.
5. Er is sprake van verstek in geval de deelnemer heeft verzuimd tot voor de eerste dag van opening van het evenement een schriftelijk verzoek tot annuleren in te dienen bij de organisator.
6. In een geval van verstek laten gaan heeft de organisator het recht de overeenkomst van deelname zonder rechtelijke tussenkomst onmiddellijk als ontbonden te verklaren waarbij de organisator recht heeft de in lid 2 genoemde annuleringskosten te bepalen op 200 % van de reeds betaalde of verschuldigde huurprijs vermeerderd met in verband met zijn deelname te zijnen behoeve door, of door tussenkomst van de organisator gemaakte kosten en aangegane verplichtingen en vermeerderd met die kosten die gemaakt moeten worden om de gevolgen van zijn verstek voor wat betreft de open blijvende stand(ruimte) om te bouwen of anderszins aan te passen.

ARTIKEL 19 SURSÉANCE VAN BETALING, FAILLISSEMENT EN WANPRESTATIE   
1. In geval de deelnemer uitstel van betaling heeft aangevraagd en ongeacht of dit uitstel is verleend dan wel in geval de deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard, ongeacht of het vonnis van failliet verklaarde in kracht van gewijsde is gegaan, heeft de organisator het recht door het enkele plaatsgrijpen van deze omstandigheid na nadere sommatie met een betalingstermijn van veertien dagen de onmiddellijke betaling van de huursom voortvloeiend uit de overeenkomst van deelname met alle bijkomende kosten te vorderen of de overeenkomst met deelnemer na sommatie met een betalingstermijn van veertien dagen als ontbonden te verklaren onverminderd de rechten van de organisator op grond van wanprestatie.
2. In geval de deelnemer in gebreke blijft de huursom tijdig te betalen of wanneer een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet worden nagekomen heeft de organisator het recht door het enkele plaatsgrijpen van deze omstandigheid na daartoe in gebreke te zijn gesteld de onmiddellijke betaling van de overeengekomen huursom te vorderen met alle bijkomende kosten of de overeenkomst met deelnemer na daartoe in gebreke te zijn gesteld zonder rechtelijke tussenkomst onmiddellijk als ontbonden te verklaren onverminderd de rechten van de organisator op grond van wanprestatie.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn van veertien dagen wordt de deelnemer een rente verschuldigd van twee procent per maand, ook in het geval van een gedeelte van een maand.
4. Alle kosten die door de organisator worden gemaakt om tot incasso te komen van de verschuldigde bedragen uit de overeenkomst van deelname, komen ten laste van de deelnemer die verplicht is op de eerste herinnering te voldoen.
5. Onder meer komen ten laste van de deelnemer; alle declaraties van advocaten en procureurs, ook voor zover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, alle kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus.

ARTIKEL 20 ORDE, BEWAKING EN VEILIGHEID
1. De organisator zorgt voor de handhaving van de orde en draagt zorg voor de bewaking binnen de stand(ruimte) waarin het evenement wordt gehouden op de daarvoor vastgestelde data en uren. Zij geeft zodanige voorschriften, bepalingen of aanwijzingen als zij in het belang van een ordentelijk verloop van de evenement voorbereiding-, opbouw,-, uitvoering en afbouw en in het kader van de algemene veiligheid en zorgvuldigheid nodig acht. De organisator en (plaatselijke) autoriteiten als brandweer en politie hebben daarom te alle tijd vrije toegang tot de stand(ruimte) van de deelnemer.
2. De organisator regelt en beperkt zo nodig de openstelling voor het publiek, en stelt de toegangsprijs vast.
3. De deelnemer heeft gedurende de data dat het evenement voor het publiek toegankelijk is vrije toegang tot het evenement vanaf een uur voor het openingsuur voor het publiek tot een uur na het sluitingsuur voor het publiek.
4. De deelnemer is verplicht zich te gedragen overeenkomstig de door de organisator uitgevaardigde voorschriften, bepalingen en aanwijzingen, onverminderd de verplichting zich te gedragen naar de door de overheid en haar diensten in het belang van de veiligheid en openbare orde gegeven voorschriften.
5. Aan de deelnemer die naar het uitsluitend oordeel van de organisator de orde verstoort, zich misdraagt of zich niet overeenkomstig de voorschriften in de vorige artikelen gedraagt, kan het verdere recht van toegang tot de gehuurde stand(ruimte)
waarin het evenement wordt gehouden door de organisator worden ontzegd, terwijl hij terstond daaruit kan worden verwijderd.
6. In het geval de deelnemer zich niet overeenkomstig de bepalingen volgens deze algemene voorwaarden houdt is de organisator tevens gerechtigd, na de deelnemer daartoe in gebreke te hebben gesteld, alle noodzakelijk geachte voorzieningen te treffen en zonder enige  formaliteit of gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst van deelname als onmiddellijk ontbonden te beschouwen, de gehuurde stand(ruimte) te ontruimen en te ontdoen van de aanwezige standbouw en inrichting en de geëxposeerde artikelen te doen opslaan, en het wegnemen van al hetgeen door deelnemer in strijd met de bedoelde voorschriften, bepalingen en aanwijzingen is geplaatst, gebouwd of aangebracht, een en ander op kosten en risico van de deelnemer, zonder dat de deelnemer enig recht kan doen gelden op restitutie van gelden of op vergoeding van schade in welke vorm, of uit welke oorzaak die ook mocht zijn geleden. In dit geval blijven alle door de deelnemer jegens de organisator aangegane verplichtingen onverminderd van kracht.
7. Het is de deelnemer niet toegestaan de nooduitgangen te gebruiken behalve voor de bedoelde noodgevallen. In verband met bewaking en het bezoekers entree-overzicht is nadrukkelijk verboden het gebruik voor aan- en /of afvoer gedurende de uren dat het evenement is geopend voor publiek.
8. De deelnemer dient zich op de toegestane uren alleen toegang te verschaffen via de daarvoor bedoelde ingang(en) en zich bij binnenkomst te melden aan de daartoe ingerichte balie en bij vertrek de stand(ruimte) te verlaten via de daarvoor bedoelde uitgangen. Het verlaten bij sluiting van het evenement via de nooduitgangen is niet toegestaan.
9. De deelnemer is verplicht op verzoek van de organisator of op verzoek van vertegenwoordigers van de organisator controle te laten uitvoeren op goederen welke door hen worden aangevoerd of afgevoerd.
10. De deelnemer is verplicht akkoord te gaan met de plaatsing van brandblusapparatuur in of aan de stand(ruimte) indien de omstandigheden dat verlangen dan wel een zodanige aanpassing in zijn plaatsing of inrichting toe te staan dat voorzieningen als elektriciteitskasten, brandhaspels en andere nutsaansluitngspunten ten behoeve van het algemeen functioneren of de veiligheid van het evenement daardoor zijn gewaarborgd.

ARTIKEL 21 BEZOEKERSAANTALLEN 
1. De organisator garandeert vooraf geen bezoekersaantallen en geeft geen waarborg van verkoopresultaten.

ARTIKEL 22 REGRESSIERECHT VAN DE DEELNEMER
1. Indien de organisator op enigerlei wijze haar verplichtingen niet is nagekomen zoals in deze algemene voorwaarden of per aanvullend geschrift van de organisator is neergelegd dan kan de deelnemer tot uiterlijk tien dagen na het evenement zoals genoemd in de overeenkomst van deelname een financiële vergoeding eisen. Deze vergoeding zal ten hoogste het bedrag van de reeds betaalde standhuur kunnen belopen behoudens opzet of grove schuld.

ARTIKEL 23 DOMICILIEKEUZE

1. Ten aanzien van de uitvoering van deze algemene voorwaarden van de door de organisator krachtens deze algemene voorwaarden gegeven voorschriften en bepalingen en van andere overeenkomsten ter zake van deelname tussen deelnemer en de organisator is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, ontstaan uit deelname of uit de toepassing van deze algemene voorwaarden dan wel van andere overeenkomsten ter zake van het evenement of krachtens deze algemene voorwaarden door de organisator gegeven voorschriften en bepalingen worden beoordeeld naar Nederlands recht en zonodig onderworpen aan het oordeel van de daartoe bevoegde rechter, in eerste aanleg in de plaats van de feitelijke vestiging van de organisator, behoudens de relatieve bevoegdheid van de kantonrechter.

ARTIKEL 24 AFWIJKINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
1. In bijzondere gevallen kan van een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden worden afgeweken door een uitsluitend schriftelijke bevestiging van deze afwijking door de organisator, hetzij op eigen initiatief, hetzij als instemmende reactie op een uitsluitend schriftelijke aanvraag tot afwijking of ontheffing door de deelnemer.
2. In een dergelijke situatie zijn alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden die niet in schriftelijke bevestiging tot onderwerp van de afwijking zijn verklaard, onverminderd en integraal van kracht.

ARTIKEL 25 ONVOORZIENE GEVALLEN 
1. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet hebben voorzien, beslist in eerste instantie de organisator onverlet de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

ARTIKEL 26 TOEGANKELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn ter alle tijden direct en kosteloos op te vragen bij de organisator.

ARTIKEL 27 DEPONERING
1. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht sinds 19 oktober 2021 en gedeponeerd onder dossiernummer [@@nr invoeren] bij de Kamer van Koophandel.

Website gemaakt door SamiKors.nl

× Whatsapp